Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

For å møte dagens og framtidens utfordringer har St. Olavs Hospital et forbedringsprogram de neste årene hvor standardiserte pasientforløp er helt sentrale.
Innspill
For å møte dagens og framtidens utfordringer har St. Olavs Hospital et forbedringsprogram de neste årene hvor standardiserte pasientforløp er helt sentrale.
Innspill
Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på kunnskapsformidling om resistente bakterier.
Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at kvinnene så på fedmeoperasjon som siste utvei og derfor ikke tok innover seg at behandlingen kunne medføre komplikasjoner.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at hjemmesykepleieren forsøker å gi den nedstemte pasienten "det lille ekstra" ved å skyve på andre arbeidsoppgaver.

nye doktorgrader

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.


Siste utgave

Forside Forskning nr. 3 2014

SISTE FAGUTVIKLING

Etter livsglede for eldre-prosjektet søkte flere elever seg til helsearbeiderfag.

Vennskap blant barn er viktigere enn vi tror.

Vi må tørre å snakke om døden med pasientene våre.

Hva kan norske kommuner lære av Danmarks erfaringer med samhandlingsreform?

Etter innføring av nytt smerteregime rapporterte levende givere av nyre liten grad av smerteintensitet ved utreise og ti uker etter operasjon.

Renhold som utføres riktig kan hindre spredningav bakterier i sykehus. 

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at gode relasjoner mellom beboere på sykehjem og mellom beboerne og de ansatte øker pasienttilfredsheten.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at deltakernes mestringsforventning og selvfølelse økte betydelig ett år etter fullført Startkurs.

Forskning Fagfellevurdert
En mixed methods studie:

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

Forskning Fagfellevurdert
Ungdom og kondombruk

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.

Forskning Fagfellevurdert

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.