Forskning Fagfellevurdert

Videopptak som læringsaktivitet i praktiske studier kan både fremme og hemme læring.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert
Gynekologstol

Det norske screeningprogrammet for livmorhalskreft har høye kostnader, men pengene gir verdier.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier i samtale med pasient

Sykepleiere trenger tid og opplæring for å oppfylle kreftpasienters rett til individuell plan.

Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier foran PC

E-meldinger kan bidra til mer direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og fastlegen, og bedre kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom disse.

Forskning Fagfellevurdert
Tabletter
Legemiddelsamstemming:

Det er mulig å få ned antall feil i pasientenes legemiddellister ved innleggelse, ved å jobbe systematisk med innhenting av legemiddelinformasjon.

Innspill
Irmelin Kjelaas
Det viktigste er at forskningen er tilgjengelig for dem den dreier seg om, skriver Irmelin Kjelaas.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Forside Forskning 1-2015
I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Kjersti H. Norheim og Lisbeth Thoresen undersøkt om ansatte i hjemmesykepleien har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av stadig sykere pasienter.

SISTE FAGUTVIKLING

Kontaktsykepleiere har god nytte av kurs i anerkjennede veiledning. Det gir også bedre læring og trivsel for studentene.

Felles fag- og prosedyredager har styrket samarbeidet mellom sykehus og kommuner i Agder.

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Viktig informasjon relatert til sykepleie formidles ikke i elektronisk innleggelsesrapport.

Pasienter med moderat funksjonsnedsettelse etter hjerneslag kan få et godt rehabiliteringstilbud hjemme. 

Forskning Fagfellevurdert
Eldre kvinnelig pasient i sykehusseng
Reformeffekt:

Kortere liggetid blant eldre i sykehus er en effekt av samhandlingsreformen og ikke av økt sykepleiekompetanse i kommunehelsetjenesten. Det viser ny studie.

Forskning Fagfellevurdert
Hjemmesykepleier steller såret til en pasient

Undersøkelsen viser at sykepleiekompetansen i hjemmesykepleien oppleves som tilfredsstillende, men ikke tilstrekkelig.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at "avveiende tilpasning" er helsesøstres viktigste strategi for å håndtere utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten.

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2014.

Innspill
Det er lite forskning på sykepleiefaget per se.
Innspill
Profesjonsfagene trenger en viss akademisk tilnærming for å reflektere over egen praksis.