Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at det er en sammenheng mellom fravær og treskift-turnus blant kvinnelige sykepleiere.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser varierende praksis blant ulike medlemmer av operasjonsteamet når det gjelder smitteforebyggende tiltak peroperativt.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at ungdommer med skilte foreldre som deltar i samtalegrupper basert på helsefremmende prinsipper, kan oppleve økt sammenheng og mening i tilværelsen og dermed bedre sin egen helse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at sykepleiere er utrygge på egen kompetanse om legemidler og derfor vegrer seg for å ta større ansvar for undervisning om legemiddelbehandling.

Forskning Fagfellevurdert
Ulike anbefalinger:

Studien viser at internasjonale retningslinjer gir ulike anbefalinger for screening for cøliaki hos barn og unge med type 1 diabetes.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.


Siste utgave

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn. De fant at retningslinjene ga ulike anbefalinger om screening for cøliaki, men alle anbefalte glutenfritt kosthold til barn med diabetes 1 som har påvist cøliaki.

SISTE FAGUTVIKLING

Sykepleiere må bidra aktivt til å avdekke og forhindre vold mot eldre.

Briller utgjør en like stor risiko som smykker.

Kreftforeningen ønsker å sikre at alle som bor i Norge får et likeverdig tilbud.

Det er mange hensyn å ta ved sykepleie til kritisk syke nyfødte.

Etter livsglede for eldre-prosjektet søkte flere elever seg til helsearbeiderfag.

Vennskap blant barn er viktigere enn vi tror.

Innspill
For å møte dagens og framtidens utfordringer har St. Olavs Hospital et forbedringsprogram de neste årene hvor standardiserte pasientforløp er helt sentrale.
Innspill
Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på kunnskapsformidling om resistente bakterier.
Forskning Fagfellevurdert

Studien indikerer at sykepleiere som jobber på infeksjonsposter har mer kunnskap og er tryggere i pleien av pasienter med multiresistente bakterier.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at kvinnene så på fedmeoperasjon som siste utvei og derfor ikke tok innover seg at behandlingen kunne medføre komplikasjoner.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at hjemmesykepleieren forsøker å gi den nedstemte pasienten "det lille ekstra" ved å skyve på andre arbeidsoppgaver.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at gode relasjoner mellom beboere på sykehjem og mellom beboerne og de ansatte øker pasienttilfredsheten.